Partneriai

Aktualijos

Politinių partijų parengti sąrašai, kai sąrašiniai kandidatai lygiagrečiai pretenduoja i Seimą vienmandatėse apygardose – negali būti laikomi nei tiesioginiais, nei lygiateisiais rinkimais,- laiške Vyriausiajai rinkimų komisijai rašo teisininkas, advokatas Jonas Ivoška.Balsuojant už partiją kaip juridinį asmenį, iš rinkėjo atimama teisė pareikšti savo valią dėl Seimo sudėties, nes reitingavimas nedaro lemiančios, įtakos pakeičiant sąrašo sudarytojo valią. Nesant neigiamo reitingavimo, iš rinkėjo atimta galimybė išeliminuoti Tautos atstovybei visiškai netinkamus asmenis. Todėl tokius Seimo rinkimus laikyti tiesioginiais nėra loginio pagrindo.LR Seimo rinkimai nėra ir lygūs (lygiateisiai), nes vienmandatėje apygardoje negavęs rinkėjų pasitikėjimo partinis kandidatas pakartotinai pretenduoja į Seimą sąrašiniu būdu. Kitų sąraše esančių kandidatų priedangoje jis tampa Seimo nariu ne rinkėjų valia.Sąrašuose nesantys vienmandatinikai antros galimybės kandidatuoti neturi.Nors LR Seimo rinkimai jau netrukus, valstybę vienam po kito krečiant teisinio nihilizmo prigimties skandalams, užsimerkti prieš tokių problemų kaip Seimo nelegetimumas, kažin ar būtų išmintinga. Dėl to dabartinio Seimo įgaliojimai, vadovaujantis LR Konstitucijos 59 straipsniu, galėtų prasitęsti iki bus pakeistas Seimo rinkimų įstatymas pagal LR Konstitucijos 55 straipsnio nuostatas. Tinkamai pakeisto Seimo rinkimų įstatymo pagrindu neatidėliodami išrinksime legitimų Seimą. Prašyčiau Vyriausiąją rinkimų komisiją šį klausimą išnagrinėti skubos tvarka, kad, esant reikalui, iki rinkimų liktų laiko kitoms teisinėms procedūroms.

Š. m. birželio mėn. 13 d. Vilniaus rotušėje prasidėjęs pilietinis sambūris „Nacionalinis Susitarimas, kad Lietuva neišsivaikščiotų“, reiškia pritarimą 2015 m. birželio 30 d. šešių parlamentinių partijų susitarimui „dėl emigracijos suvaldymo“, Prezidentės paraginimams imtis pilietinių iniciatyvų „Už saugią Lietuvą!“ ir šių dienų Vyriausybės kanceliarijos kvietimui teikti pasiūlymus, kaip stabdyti emigracijos procesus ir susigrąžinti išvykėlius į Lietuvą. Šitie pirmieji pastebimi aukščiausiųjų valdžių gestai teikia vilčių didžiajai visuomenės daliai, kad ir globalizacijos sąlygomis politikai, priimdami bendraeuropinius sprendimus, turi galimybių daugiau galvoti apie Lietuvos ateitį. Ne tik apie darbo jėgos, bet pirmiausia apie lietuvių tautos, lietuvių kalbos, Lietuvos kultūros ir nepriklausomos Lietuvos valstybės išsaugojimą.

 Europoje alkoholis yra svarbi prekė, nes ji kuria darbo vietas, gaunamos pajamos iš mokesčių ir ji prisideda prie prekybos balanso. Tačiau žalingas alkoholio vartojimas taip pat daro įtaką ekonomikai – didėja sveikatos priežiūros ir socialines sąnaudas, prarandamas produktyvumas. Apskaičiuota, kad 2003 m. dėl alkoholio padarytos žalos ES ekonomika prarado 125 milijardus eurų, t. y. 1,3 proc. BVP18.

Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija lapkričio 21 d. kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją dėl Seimo nario V.Gedvilo ir Aludarių gildijos prezidento S.Galadausko veiklos bei Seimo narių viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo.

Jei galima būtų teigti, kad Parlamentas yra šalies smegenys, priimančios sprendimus, nuo kurių priklauso viso organizmo – šalies funkcionavimas, galima sakyti, kad šias smegenis ėda smegenų vėžys, o pagrindinė šio vėžio priežastis yra elementaraus išsilavinimo stoka ir liguista meilė pinigams. Gera naujiena yra ta, kad yra vilties, jog šį smegenų vėžį galima išgydyti operuojant, o operacijos data jau numatyta (2012 m. spalio mėn. antras sekmadienis – t.y. sekantys rinkimai į LR Seimą). Bloga naujiena yra ta, kad organizmas savo smegenis turi išsioperuoti pats, o tai jau panašu į mokslinę fantastiką.

F2011 11 11 Skauduliai, kuriuos atvėrė karas dėl alkoholio reklamos išsaugojimo

Jei galima būtų teigti, kad Parlamentas yra šalies smegenys, priimančios sprendimus, nuo kurių priklauso viso organizmo – šalies funkcionavimas, galima sakyti, kad šias smegenis ėda smegenų vėžys, o pagrindinė šio vėžio priežastis yra elementaraus išsilavinimo stoka ir liguista meilė pinigams. Gera naujiena yra ta, kad yra vilties, jog šį smegenų vėžį galima išgydyti operuojant, o operacijos data jau numatyta (2012 m. spalio mėn. antras sekmadienis – t.y. sekantys rinkimai į LR Seimą). Bloga naujiena yra ta, kad organizmas savo smegenis turi išsioperuoti pats,

Senas demokratijos tradicijas turinčios šalys nutuokė, kad greta atstovaujamosios demokratijos turėtų veikti institucija, diegianti dalyvaujamosios demokratijos principus. Jo vaidmuo ypač išryškintas Lisabonos sutartyje. Pagal Komiteto pavyzdį Europos šalys buvo paakintos kurti ir savo tarybas. 2010 m. tokias tarybas jau turėjo 21 Europos Sąjungos valstybė (iš 27). Dabar be tokių tarybų yra tik trys Baltijos šalys.

Nusivylimas... laisve!? Prieš dvidešimt metų dauguma mūsų tautiečių gerai žinojo, kas yra demokratija. Bent jiems taip atrodė. Tai buvo Vakarai, tiksliau – vakarietiškas gyvenimo būdas. Už geležinės uždangos galiojo įstatymai, nebuvo cenzūros, nekėlė abejonių teisingumas, o su šiais dalykais derėjo geras gyvenimas... Dabar jie sutrikę.

Partnerystė turi būti itin kokybiška, todėl reikia įtraukti socialinius partnerius ir organizuotą pilietinę visuomenę į visus fondų lėšų panaudojimo etapus, visų pirma todėl, kad būtent šie dalyviai atlieka svarbiausią vaidmenį sprendžiant ekonomikos krizės sukeltas problemas.

Kreipimąsi į ministeriją perskaitysite, aktyvavę pavadinimą.

Žemiau pateikiame LR Socialinių ir darbo reikalų ministerijos atsakymą, kuriame visai neatsakoma į pateikiamus klausimus.

Socialinės ministerijos atsakymas - Jūs neturite teisės peržiūrėti šį objektą.

Nevyriausybinių organizacijų ir fizinių asmenų pasiūlymų, teiktų valstybinei institucijai ir pastarųjų priimti, autorystė turi priklausyti pasiūlymą pateikusiam asmeniui.Susisteminta informacija apie priimtus asmenų pasiūlymus turi būti pateikta vastybinės institucijos, kuriai buvo teiktas pasiūlymas, svetainėje ir kitose viešinimo priemonėse ir kiti pasiūlymai.